Årsmøte 2022 Bærum Skøyteklubb 21 april

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022
Vi inviterer til årsmøte i Bærum Skøyteklubb for alle medlemmer

Møtested: Digitalt på Teams 

Tid: Mandag 21.april 2022 kl. 19:00. 

Foreløpig saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2021 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

4. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, tre (to) styremedlemmer og to (ett) varamedlem(mer). b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 


Link til møtet; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhMGM2NzAtZTAyZi00MWRlLWE5MWUtNTAzZjVhMmQ1NWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b5548d-31ac-4235-8334-31bb87134b6c%22%7d


Vel møtt! 

Med vennlig hilsen Styret i Bærum skøyteklubbKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.