2023 BSK Vinter Skøyteskole

Postet av Bærum Skøyteklubb den 18. Des 2022

Vi starter opp igjen over nyttår med vårt vinterkurs som går fra 15. januar til 26.mars. 

Sted: Bærum Ishall. Hauger Skolevei 5, 1351 Rud

* kl 11:30-11.55: Oppvarming, øvelser på barmark, skifte til skøyter og hjelm
* kl 12:00-12:50: Istid

Link til påmelding om mer informasjonÅrsmøte 2022 Bærum Skøyteklubb 21 april

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022
Vi inviterer til årsmøte i Bærum Skøyteklubb for alle medlemmer

Møtested: Digitalt på Teams 

Tid: Mandag 21.april 2022 kl. 19:00. 

Foreløpig saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. (Betalt medlemskap, fyller 15 i 2021 eller eldre, vært medlem mer enn 1 måned.) 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning . 

0. Behandle forslag og saker (herunder strategi for klubbens utvikling). 

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

4. Foreta følgende valg: a) Styre med leder, nestleder, tre (to) styremedlemmer og to (ett) varamedlem(mer). b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 


Link til møtet; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJhMGM2NzAtZTAyZi00MWRlLWE5MWUtNTAzZjVhMmQ1NWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b5548d-31ac-4235-8334-31bb87134b6c%22%7d


Vel møtt! 

Med vennlig hilsen Styret i Bærum skøyteklubb
Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022

Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 

Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet. 
Klubbmesterskap 2022

Postet av Bærum Skøyteklubb den 13. Mar 2022


Tirsdag 8/3 gjennomførte vi klubbmesterskap for alle konkurranseløpere. Det ble en hyggelig kveld hvor familie og venner endelig kunne komme å se på igjen. Vi hadde to eksterne dommere som både ga normal score på løpene og brukte betydelig tid i etterkant til å gi kvalitativ tilbakemelding med tips og råd til alle løperne. 


Videoen er et sammendrag av løpene fra mesterskapet. 
Forsinket juleavslutning for konkurranse løpere

Postet av Bærum Skøyteklubb den 10. Jan 2022

Dessverre ble både juleavslutning for konkurranse løpere og skøyteskolen avlyst før jul på grunn av de innskjerpede Corona tiltakene. Med noe lettelser over nyttår arrangerte vi en liten avslutning av juleshowet for de eldste 9 januar. Se en liten video her med oppsummering fra showet. 


Vi ønsker samtidig alle sammen riktig godt nyttår og minner om at skøyteskolen starter neste søndag den 16.